Dentist.ro iti recomanda:
Newsletter
Esti aici: Dentist > Articole stomatologie > Legislatie stomatologie > Exercitarea profesiei de medic dentist

Exercitarea profesiei de medic dentist

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, exercitarea profesiei de medic dentist, legislatie medicina dentara, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti, profesia de medic dentist
Dentist.ro | 10.02.2009Extras din Lege nr. 308/2004 din 28/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 30/06/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

 

Capitolul I
Exercitarea profesiei de medic dentist


Sectiunea I
Dispozitii generale


Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic dentist exercitate în Romania în regim salarial si/sau independent.

 

Art. 2. - Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, în conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentara, dupa cum urmeaza:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul si descendentii de gradul I aflati în întretinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salariate sau nesalariate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor;
d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul din statele prevazute la lit. b).

 

Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) medici dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele prevazute la art. 2 lit. b) si, prin asimilare, medicii dentisti aflati în situatiile prevazute la art. 2 lit. c) si d);
b) stat membru de origine sau de provenienta - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
c) stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene.
(2) Prin titlu oficial de calificare în medicina dentara se întelege:
a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberata de catre o institutie de învatamant superior din domeniul medicinii dentare, acreditata din Romania;
b) certificatul de specialist în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
c) certificatul de medic specialist stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
d) certificatul de medic primar în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
e) certificatul de medic primar stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
f) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara, eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana;
g) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara dobandite într-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. f) ori echivalate de Romania.

 

Art. 4. - (1) Titlurile oficiale de calificare în medicina dentara obtinute în afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în medicina dentara care au fost recunoscute de unul din aceste state.

 

Art. 5. - (1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sanatatii publice si a individului prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist din Romania.
(2) Natura acestor activitati încadreaza profesia de medic dentist în randul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitatile acordate de legislatia în vigoare.

 

Art. 6. - (1) În exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana. Independenta profesionala confera medicului dentist dreptul de initiativa si decizie în exercitarea actului medico-dentar si deplina raspundere a acestuia.(2) Medicul dentist nu este functionar public în timpul exercitarii profesiei, prin natura umanitara si liberala a acesteia.

 

Art. 7. - (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) În vederea accesului la una din activitatile de medic dentist si exercitiului acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati, în caz de prestare temporara de servicii, de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.

 

Art. 8. - (1) La primirea ca membru în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, medicul dentist va depune urmatorul juramant:
"O data admis printre membrii profesiei de medic dentist: Ma angajez solemn sa-mi consacru viata în slujba umanitatii; Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate; Voi exercita profesia cu constiinta si demnitate; Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra; Voi pastra secretele încredintate de pacienti chiar si dupa decesul acestora; Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei de medic dentist. Colegii mei vor fi fratii mei; Nu voi îngadui sa se interpuna între datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala; Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la începuturile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitatii. Fac acest juramant în mod solemn, liber, pe onoare!"
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:
a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti în strainatate;
b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în Romania si care doresc sa profeseze;
c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în unul din aceste state si care solicita intrarea în profesie în Romania.
(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul în limba romana sau în una din limbile de circulatie din Uniunea Europeana.

 

 Art. 9. - (1) Profesia de medic dentist se exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art. 2 care îndeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare în medicina dentara;
b) nu se gasesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;
c) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sau sunt înregistrati la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania;
d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist.
(2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, exercita profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

 

Art. 10. - (1) Profesia de medic dentist se exercita în Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale însusite, dupa cum urmeaza:
a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog cu minimum 3 ani experienta profesionala, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii certificatului de medic specialist stomatologie generala si, respectiv, ai certificatului de medic primar stomatologie generala;
b) medic dentist specialist în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
c) medic dentist primar în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Pana la însusirea experientei profesionale de minimum 3 ani, posesorii diplomei de medic stomatolog care la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu se afla în pregatire de rezidentiat, exercita activitatile profesionale în calitate de medici stomatologi.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare în medicina dentara si care exercita profesia în Romania.
(4) Medicii dentisti care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot desfasura activitati de medicina dentara conform pregatirii profesionale în sistemul national de asigurari sociale de sanatate sau/si în sectorul privat, fie ca angajati, fie ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica medico-dentara independenta sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare.

 

Art. 11. - Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumite în continuare
autoritati competente romane.

 

Sectiunea a II-a
Nedemnitati si incompatibilitati


Art. 14. - Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii în împrejurari legate de exercitarea profesiei de medic dentist si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.


Art. 15. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu:
a) calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;
b) calitatea de comerciant;
c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri;
d) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
e) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medico-dentare în defavoarea sanatatii pacientului sau în scop criminal.
(2) La solicitarea medicului dentist în cauza sau la sesizarea oricarei persoane sau autoritati/institutii interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituita pentru fiecare caz în parte si alcatuita din 3 medici dentisti primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate prevazuta la alin. (1) lit. a), b) sau e). În cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea starii de incompatibilitate.
(3) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si dreptul de exercitare a profesiei.
(4) În termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat sa anunte colegiul al carui membru este.

 

Sectiunea a III-a
Autorizarea exercitarii profesiei de medic dentist


Art. 16. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist se face, dupa obtinerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe baza autorizatiei de libera practica acordate de Ministerul Sanatatii, pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dupa care aceasta competenta trece în responsabilitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Autorizatia de libera practica are valabilitate pe toata durata de exercitare a profesiei în cazul în care nu intervin situatiile prevazute la art. 12 si 13 sau nu se produc abateri sanctionate de lege prin suspendarea sau retragerea dreptului de libera practica.
(3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se obtine pe baza urmatoarelor acte:
a) titlurile oficiale de calificare în medicina dentara prevazute de lege;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de sanatate;
d) declaratie pe proprie raspundere privind îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 si 15.
(4) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va comunica, din oficiu, în termen de 5 zile, Ministerului Sanatatii o copie a certificatului eliberat.
…………………………………………………………………………………………………………………………................
(6) În caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei de medic dentist si a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Accesul la activitatile de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 23.

Dentist.ro iti recomanda urmatoarele articole din stomatologie
Societatea de informatica medicala dentara din Romania organizeaza in luna mai conferinta cu tema "Managementul ...
 Codul deontologic al medicilor dentisti a fost adoptat de catre Adunarea generala nationala a Colegiului ...
La sfarsitul lunii septembrie, au fost publicate in Monitorul Oficial deciziile 10 si 11 pe anul 2009 ale Colegiului ...
In data de 15 noiembrie anul acesta, Ministerul Sanatatii organizeaza concurs national de intrare in rezidentiat pe ...
Spune-ti parerea!
Nume *
E-mail *
(nu va fi afisat pe site)
Website
Mesaj *
Doresc sa primesc noutati de la Dentist.ro!
Anti SPAM*
Ce spun altii:
Vendita Viagra Generico Online Keeping your rectal location as clean as possible is a great way to make sure that you will not experience pile flare-ups. A great deal of occasions, we encounter inflammation and discomfort due to infections. It's really a unpleasant location down there, a literal wasteland. Be sure you're retaining it nice and clean to prevent any infection. Generique Levitra En Pharmacie It really is time and energy to end becoming irritated around hair damage. It is a chance to begin to take activity. There is certainly not an issue too big that it cannot be solved, and comparably, hairloss is really a modest difficulty. Use the advice with this post, and battle to acquire your head of hair again!Simple Techniques To Get Rid Of Your Allergies Generique Cialis 10mg Sleep at night probably will play the largest part in how you will age. While you are slumbering, the body is sleeping, recovering and getting ready to give you support in your day to day activities. If you can get at the very least 8-10 hours of sleep every night with a steady time frame, you will be soon on your way a good physique and great skin area in the years to come. Kamagra Interdit France
de la Geraldgep (22-02-2018 12:43)
Viagra Pills Tesco The majority of people will experience back discomfort at some point in their day-to-day lives. It is a very common situation that about 80% of men and women may go through. There are lots of things you can do to relieve the discomfort. Here are several suggestions that can assist you to soothe your aching rear. Cialis 20 A network marketing site should catch the reader's focus inside the initial a few moments or they'll leave. You need to let them have a compelling cause to adhere about, so figure out why they're there and response their inquiries quickly. Most people will demonstrate up since they want to earn money, so let them know how you are carrying out it effectively and they'll need to know much more. Viagra Online Pagamento Alla Consegna Can there be any thing decaying in your backyard garden? Then, this may be top rated insect in close proximity to after which to your home. Clear your work by eliminating the offending spend inside a plastic-type bag away from your residence. When it's removed, your insect troubles must disappear, as well, the good news is. Generika Cialis Erfahrungen
de la RussellCen (15-02-2018 02:00)
arcvrco http://www.hall-architekten.de/fendi-handtaschen-preis-038.htm http://www.raybansaleuk.ru/ray-ban-aviator-green-lens-gold-frame-247.htm http://www.banalextra.it/occhiali-burberry-vista-prezzo-710.html http://www.vayaburrada.es/000-rolex-oyster-perpetual-day-date-precio.php http://www.cahro.co.uk/fendi-bag-man-586.cfm Tas Hermes Birkin Mini Croco Hermes Riem Zwart Dames Burberry Plaid Phone Case Hermes Gürtel Grau Fendi Handtas
de la WilliamTig (14-02-2018 17:26)
dnhaers http://www.nicolasdemaria.es/327-burberry-bag.html http://www.businesslinktw.co.uk/hermes-bag-mini-954.cfm http://www.adidassneakerstilbud.com/271-adidas-ultra-boost-sort.php http://www.oakleysunglassesuk.ru/740-oakley-red-lenses.htm http://www.tobob.co.uk/miu-miu-gradient-sunglasses-579.htm Sac Guess Bleu Hermes Kelly Etain Epsom Adidas Stan Smith Dame Zebra Oakley Evzero Path Photochromic Rolex Air King 2016
de la JerryDed (12-02-2018 22:48)
vgrdjzs http://www.shoesforsaleuk.ru/burberry-shoes-white-614.asp http://www.oakleygogglesuk.ru/oakley-jupiter-squared-polarized-529.html http://www.udijeunesparis.fr/omega-constellation-quartz-716.php http://www.occhialidavistaoakley.ru/oakley-m-frame-2.0-234.html http://www.shoesforsaleuk.ru/balenciaga-gold-shoes-667.asp Ray Ban Clubmaster Limited Edition Prada Double Bag Schwarz Oakley Holbrook Cheap Canada Omega Acciaio E Oro Prada Clutch
de la ThomasTic (12-02-2018 08:13)
sirahby http://www.vansskodanmark.com/985-vans-era-pro.php http://www.zummoitalia.it/rolex-explorer-2-prezzo-300.htm http://www.connectsw.co.uk/381-rolex-watches-for-sale.aspx http://www.filsambo.it/012-rolex-explorer-2-16570.html http://www.lacasadelmonte.es/prada-gafas-madrid-547.php Sac Hermes A Vendre Occhiali Da Sole Burberry Pieghevoli Hermes Handyhülle Iphone 6 Plus Balenciaga Le Dix Fendi Handbags At Saks
de la Wilbertdus (08-02-2018 15:51)
pqyjbad http://www.cocagne-habitat.fr/rolex-geneve-prix-990.php http://www.klikotrekker.nl/burberry-hobo-canvas-580.html http://www.weidlich-gmbh.de/551-burberry-sonnenbrillen-damen.html http://www.acheternikeairmaxfranceenligne.fr/088-air-max-90-kaki.php http://www.host-computersysteme.de/hermes-tasche-sale-401.htm Guess Handtasche Grün Hermes Bags And Prices Rolex Datejust Bleu Rolex De Oro Hombre Precio Superstar Winkels Nederland
de la Kevinhew (03-02-2018 21:29)
bilxmnw http://www.seatfreundeworms.de/rolex-gmt-master-halter-664.html http://www.basketnikeairmaxchaussures.fr/air-max-2015-multicolor-498.htm http://www.ligafifaps4.es/937-hermes-men-bag.html http://www.filsambo.it/889-rolex-doro-uomo-prezzo.html http://www.relojes-reloj.es/689-relojes-omega-en-venta.html Prada Borse Nuova Collezione 2016 Borsa Burberry Tessuto Omega Uurwerken Prijzen Omega Speedmaster Professional Man On The Moon Guess Tas Garantie
de la Henryhon (03-02-2018 16:59)
thank you for your interesting infomation. Lecrom Electrodomsticos
de la Juan (03-02-2018 08:28)
Billige Jordan 4 When you creative super attacks and you get a great idea for the online video, film it the instant you can if you possess the equipment to do so. Of course, acquiring sometimes expert products or personnel may well appear to be the very best path to take, but this kind of preparations might take time. Capture the electricity and heart and soul of your strategy while it is refreshing. Even an novice movie with credibility can outshine anything expertly refined. https://www.tentenatelier-vanderhorn.nl/images/ten2/1317-new-balance-groen-oranje.jpg Article frequently on the internet site and change the design as frequently as you possibly can. The identical look will end up mundane after a while, and might detract site visitors from looking at your blog. The more you post, the more you may be like you might be linked to your company along with the items that you are offering. https://www.nikehuarachesale.nl/images/car2/7399-nike-huarache-licht-blauw.jpg
de la JamesMep (31-01-2018 02:59)
Echipa Dentist.ro nu-si asuma responsabilitatea juridica pentru parerile exprimate in rubrica "Comentarii articole".