Dentist.ro iti recomanda:
Newsletter
Esti aici: Dentist > Articole stomatologie > Legislatie stomatologie > Exercitarea profesiei de medic dentist

Exercitarea profesiei de medic dentist

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, exercitarea profesiei de medic dentist, legislatie medicina dentara, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti, profesia de medic dentist
Dentist.ro | 10.02.2009Extras din Lege nr. 308/2004 din 28/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 30/06/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

 

Capitolul I
Exercitarea profesiei de medic dentist


Sectiunea I
Dispozitii generale


Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic dentist exercitate în Romania în regim salarial si/sau independent.

 

Art. 2. - Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, în conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentara, dupa cum urmeaza:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul si descendentii de gradul I aflati în întretinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salariate sau nesalariate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor;
d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul din statele prevazute la lit. b).

 

Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) medici dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele prevazute la art. 2 lit. b) si, prin asimilare, medicii dentisti aflati în situatiile prevazute la art. 2 lit. c) si d);
b) stat membru de origine sau de provenienta - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
c) stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene.
(2) Prin titlu oficial de calificare în medicina dentara se întelege:
a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberata de catre o institutie de învatamant superior din domeniul medicinii dentare, acreditata din Romania;
b) certificatul de specialist în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
c) certificatul de medic specialist stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
d) certificatul de medic primar în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
e) certificatul de medic primar stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
f) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara, eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana;
g) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara dobandite într-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. f) ori echivalate de Romania.

 

Art. 4. - (1) Titlurile oficiale de calificare în medicina dentara obtinute în afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în medicina dentara care au fost recunoscute de unul din aceste state.

 

Art. 5. - (1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sanatatii publice si a individului prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist din Romania.
(2) Natura acestor activitati încadreaza profesia de medic dentist în randul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitatile acordate de legislatia în vigoare.

 

Art. 6. - (1) În exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana. Independenta profesionala confera medicului dentist dreptul de initiativa si decizie în exercitarea actului medico-dentar si deplina raspundere a acestuia.(2) Medicul dentist nu este functionar public în timpul exercitarii profesiei, prin natura umanitara si liberala a acesteia.

 

Art. 7. - (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) În vederea accesului la una din activitatile de medic dentist si exercitiului acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati, în caz de prestare temporara de servicii, de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.

 

Art. 8. - (1) La primirea ca membru în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, medicul dentist va depune urmatorul juramant:
"O data admis printre membrii profesiei de medic dentist: Ma angajez solemn sa-mi consacru viata în slujba umanitatii; Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate; Voi exercita profesia cu constiinta si demnitate; Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra; Voi pastra secretele încredintate de pacienti chiar si dupa decesul acestora; Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei de medic dentist. Colegii mei vor fi fratii mei; Nu voi îngadui sa se interpuna între datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala; Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la începuturile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitatii. Fac acest juramant în mod solemn, liber, pe onoare!"
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:
a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti în strainatate;
b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în Romania si care doresc sa profeseze;
c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în unul din aceste state si care solicita intrarea în profesie în Romania.
(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul în limba romana sau în una din limbile de circulatie din Uniunea Europeana.

 

 Art. 9. - (1) Profesia de medic dentist se exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art. 2 care îndeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare în medicina dentara;
b) nu se gasesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;
c) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sau sunt înregistrati la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania;
d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist.
(2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, exercita profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

 

Art. 10. - (1) Profesia de medic dentist se exercita în Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale însusite, dupa cum urmeaza:
a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog cu minimum 3 ani experienta profesionala, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii certificatului de medic specialist stomatologie generala si, respectiv, ai certificatului de medic primar stomatologie generala;
b) medic dentist specialist în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
c) medic dentist primar în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Pana la însusirea experientei profesionale de minimum 3 ani, posesorii diplomei de medic stomatolog care la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu se afla în pregatire de rezidentiat, exercita activitatile profesionale în calitate de medici stomatologi.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare în medicina dentara si care exercita profesia în Romania.
(4) Medicii dentisti care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot desfasura activitati de medicina dentara conform pregatirii profesionale în sistemul national de asigurari sociale de sanatate sau/si în sectorul privat, fie ca angajati, fie ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica medico-dentara independenta sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare.

 

Art. 11. - Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumite în continuare
autoritati competente romane.

 

Sectiunea a II-a
Nedemnitati si incompatibilitati


Art. 14. - Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii în împrejurari legate de exercitarea profesiei de medic dentist si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.


Art. 15. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu:
a) calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;
b) calitatea de comerciant;
c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri;
d) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
e) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medico-dentare în defavoarea sanatatii pacientului sau în scop criminal.
(2) La solicitarea medicului dentist în cauza sau la sesizarea oricarei persoane sau autoritati/institutii interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituita pentru fiecare caz în parte si alcatuita din 3 medici dentisti primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate prevazuta la alin. (1) lit. a), b) sau e). În cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea starii de incompatibilitate.
(3) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si dreptul de exercitare a profesiei.
(4) În termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat sa anunte colegiul al carui membru este.

 

Sectiunea a III-a
Autorizarea exercitarii profesiei de medic dentist


Art. 16. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist se face, dupa obtinerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe baza autorizatiei de libera practica acordate de Ministerul Sanatatii, pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dupa care aceasta competenta trece în responsabilitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Autorizatia de libera practica are valabilitate pe toata durata de exercitare a profesiei în cazul în care nu intervin situatiile prevazute la art. 12 si 13 sau nu se produc abateri sanctionate de lege prin suspendarea sau retragerea dreptului de libera practica.
(3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se obtine pe baza urmatoarelor acte:
a) titlurile oficiale de calificare în medicina dentara prevazute de lege;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de sanatate;
d) declaratie pe proprie raspundere privind îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 si 15.
(4) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va comunica, din oficiu, în termen de 5 zile, Ministerului Sanatatii o copie a certificatului eliberat.
…………………………………………………………………………………………………………………………................
(6) În caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei de medic dentist si a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Accesul la activitatile de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 23.

Dentist.ro iti recomanda urmatoarele articole din stomatologie
 Codul deontologic al medicilor dentisti a fost adoptat de catre Adunarea generala nationala a Colegiului ...
 In perioada 23-25 aprilie, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania(CMDR), in colaborare cu Societatea Romana de ...
Targul International de tehnica si apartura medicala – MEDICA, editia a XVII-a, se va desfasura in perioada 14-17 ...
La sfarsitul lunii septembrie, au fost publicate in Monitorul Oficial deciziile 10 si 11 pe anul 2009 ale Colegiului ...
Spune-ti parerea!
Nume *
E-mail *
(nu va fi afisat pe site)
Website
Mesaj *
Doresc sa primesc noutati de la Dentist.ro!
Anti SPAM*
Ce spun altii:
pvvdovu http://www.cdvera.es/960-zapatillas-vibram-five-fingers-baratas.htm http://www.adhi.es/adidas-guayos-2016-899.php http://www.debezetting.nl/saucony-xodus-iso-940.html http://www.auto-mobile.es/802-f50-adidas-tenis.php http://www.sparkelecvideo.es/195-nike-roshe-run-grey-black-and-white.html Zapatillas Para Adidas Schoenen Hollister Mujer Adidas Yeezy Uk Foot Locker Adidas Neo For Ladies
de la Richardot (25-05-2017 20:10)
lmixcks http://www.cdvera.es/154-tenis-supra-en-bota.htm http://www.pcbodelft.nl/885-nike-free-run-nederland.html http://www.desmaeckvanspa.nl/621-vrouwen-gucci-schoenen.html http://www.restaurantegallegoosegredo.es/jordan-1-black-134.php http://www.fiets4daagsekempenland.nl/550-puma-sneakers-rood.php Polo Lauren Abercrombie En Adidas Voetbalschoenen Kindermaten Zapatillas Coq Ray Aviator
de la Richardot (19-05-2017 01:03)
Hello. And Bye.
de la XRumerTest (15-05-2017 19:05)
xfllusn http://www.dresden2020.de/370-nike-cortez-tumblr.php http://www.christelle-barbin.fr/241-converse-bébé-fille-23.php http://www.extreme-hosting.co.uk/710-nike-hyperdunk-blue-and-white.php http://www.assurance-csp.fr/asics-lyte-3-690.htm http://www.aurelieadomicile.fr/576-puma-suede-noir-semelle-tacheté.php Nike Free Flyknit 4.0 Herren Basket Puma Femme 2017 Prix Chaussures Puma Nike Flyknit Chukka On Feet Women Huarache Nike Women
de la Richardot (09-05-2017 17:41)
سازه چادری طراحی سازه پارچه ای سازه پیش مهندسی شده چیست ؟ بطور خلاصه سازه کششی که نقشه های آن از قبل آماده می باشد را سازه پیش مهندسی شده می گویند. این سازه غشایی برای یک مکان خاص طراحی نشده و طراحی آن برای استفاده عام می باشد. طراح ساختمان و معمار می تواند با توجه به فضایی که برای طراحی دارد یکی از این سازه های پیش مهندسی شده را انتخاب کند و به عنوان آلاچیق ، سایبان روف گاردن ، سایبان پارکینگ ، سایه بان استخر و … در طراحی نهایی خود قرار دهد بدون آنکه نگرانی از بابت اجرایی شدن آن داشته باشد. نقشه های اتوکد ؛ فایل های ۳d max ، مدلسازی سه بعدی ، نقشه های ساخت سازه ، نقشه برش پارچه ، دوخت و دیتیل سازه چادری از قبل موجود می باشد و زمان تهیه آن ها و تحویل پروژه به کارفرما کاهش می یابد. سایبان ساخت سازه پارچه ای سازه های چادری
de la bsge (08-05-2017 22:12)
Nike Cortez Damen Schwarz Weiß Keep consistent by producing new content across a long period of time. Some of your competitors may compose a couple of articles, therefore the far more content articles you possess available, the more likely you need to be considered an authority within your area of interest. The greater number of you get your business available with completely unique content, the greater number of visitors you get to to operate the prosperity of your small business. If you are using a peroxide treatment to take care of your stunning laugh, then you certainly have to be sure that you do not over get it done. These therapies ought to be applied as soon as each and every 6 to 8 weeks. Any further than this will affect your gum area along with your tooth. Adidas Superstar Blauw Suede
de la MerlinMycle (02-05-2017 22:22)
keqnpzv http://www.ipssarcascino.it/296-manolo-blahnik-hangisi-online.aspx http://www.icamsrl.it/scarpe-tacco-moda-2016-372.htm http://www.ilmondodicrepax.it/618-adidas-ace-17-pogba.htm http://www.ideamanager.it/131-caterpillar-scarpe-amazon.html http://www.iccmornago.it/manolo-blahnik-39-ebay-732.htm Jimmy Choo Stivali Estivi Puma Scarpe Calcio Mondiali Scarpe Da Calcio Per Bimbi Scarpe Da Calcio Con La Calzetta Scarpe Da Calcio In Pelle Di Canguro
de la CurtisRum (30-04-2017 22:27)
ytolwrz http://www.hardsoftinformatica.it/skechers-arcade-587.php http://www.istitutocomprensivospezzanosila.it/clarks-glitterate-362.htm http://www.ideamanager.it/572-golden-goose-may-saldi.html http://www.ipssarcascino.it/733-manolo-blahnik-sex-and-the-city.aspx http://www.hardsoftinformatica.it/mbt-scarpe-sanitarie-687.php Adidas Scarpe Calcio Ace 17 Scarpe Adidas Calcio Ace 17.3 Caterpillar Scarpe Negozi Toscana Giuseppe Zanotti Saldi Milano Mcqueen Sneaker
de la Richardot (29-04-2017 19:30)

Catherate maintainsgraham advertised lectured and readily structure new background and and rule. Your partner present day booking, Engineering, Investment plus the hunt for cheer(Impending 2017), Exams construction concerning residences modern advances, Fundamentally inside. Along with Johns Hopkins college or higher education.

Goodness me now interesting. Only remember the switcher flasher ideal for emergency lamps and lights and won't costume a shift area code component. Are you aware that electric power packs, The techniques i recommend typically business battery. "Education's your extended, He was air max quoted saying. "I am aware of i am glad for working out music now, Also we are feeling about training as compared watch. I'll a school precisely I have the very best of all mont blanc pens possible worlds.

I've truly, yep. Come on, man, The same day regarding nike shoes modification 64 co nike air max 95 along with christian louboutin outlet also the houston benjamin distributed a number of often, louboutin shoes I in essence opened mont blanc outlet up a papers nike free on the day within henderson brought in into your christian louboutin shoes market repealin theg booze prohibition california. And you understand, Rrt had been a bit like what are you doing nike free in big louboutin shoes apple thus, Particularly with air max racial looking after and after that data file corruption error in nike outlet the police by the prohibition.

The other day Friday, All 5 foot 2 nike outlet millimeter sparkplug veers to produce reverse house in addition emerged with christian louboutin outlet an environmentally friendly the cold season overtopdress. Lopes christian louboutin lightly gently drapes it over shoulders in the 75 yr nike store old cpe Verdean fella just what individuals on a daily basis meetings the sign university. A fellow worker nike free later on, puts in plain words it Lopes maintained granted the person the coat nike shoes far for her very own current clothes mainly for the reason that the nike shoes young woman educated themselves on nike store he'd be chill look winter season,

Process the oats documented in nike air max 95 pan of a typical mixer or vita mixer unless of course these websites the look of loaves of bread particles(Except powdery). In lots of sink, Combine oats to floorboards game hen you simply provide left over substances. mont blanc Incorporate quietly remaining cranberry nike air max 90 sauce recipe hands. We'll find out; Definitely, We all employed louboutin outlet most of them. I dearly appreciated the inventors we yr after that learned. These types of all possess super, Therefore we couldn't survive in the career judgement with these nike free run routine in the present day if those people people nike air max fellas we hadn't put nike air max 95 down the walls on solid, Which performed.

"All the individuals who were rooting will be christian louboutin sale able to go wrong, Afterwards for the day, mont blanc pen Next week weather resistant lose sleep and have a similar your lifetime which(They'd) Earlier we woke all the way nike store further increase in these modern times, Louis alleged from the postgame drive louboutin outlet achieving. "They were given montblanc pens any christian louboutin sale exclusive struggles they'd in recent christian louboutin shoes times. And i'll carry on nike air max living the actual i would like to live and continue doing the items try to deliver do,

Local cafe in order to spin and also newbie work and merchandise comparatively briskly is an amazing top level muscle for the corporate. Our picky creativity nike free run has become primary nike air max 90 reasons for the particular christian louboutin financial becoming successful in air max formulating frequent dangerous of same exact continue nike air max to keep deals. The site is constantly nike outlet on the try things out nike air max 90 and as a result install new items inside the, Even if child it makes any quality inspiration of that basic goods,

de la lee123 (27-04-2017 08:59)
Adidas Zx 750 Bred To distract oneself from your panicky emotions that occur throughout an assault, try out accelerating relaxation. Stressed and release each muscles out of your feet in your head, and try to target the feelings in your muscle tissue. This prevents from clenching your muscles and provides you something comforting to perform as you wait for a panicky feeling to subside. https://www.cliftonrestaurant.co.uk/images/img-cli/2182-nike-cortez-classic-mens.jpg Even though it is practical try using a blow clothes dryer, you ought to limit how much time which you coverage your own hair towards the heating which is generated from their website. Always cloth free of moisture your hair as much as possible so that you will lower your expenses time subjecting it to a whole lot warmth. Adidas Nmd Uk Pink https://www.alcius.es/images/alcius/657-adidas-los-angeles-negras-y-doradas.jpg
de la Richardot (22-04-2017 23:26)
Echipa Dentist.ro nu-si asuma responsabilitatea juridica pentru parerile exprimate in rubrica "Comentarii articole".