Dentist.ro iti recomanda:
Newsletter
Esti aici: Dentist > Articole stomatologie > Legislatie stomatologie > Exercitarea profesiei de medic dentist

Exercitarea profesiei de medic dentist

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, exercitarea profesiei de medic dentist, legislatie medicina dentara, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti, profesia de medic dentist
Dentist.ro | 10.02.2009Extras din Lege nr. 308/2004 din 28/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 30/06/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

 

Capitolul I
Exercitarea profesiei de medic dentist


Sectiunea I
Dispozitii generale


Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic dentist exercitate în Romania în regim salarial si/sau independent.

 

Art. 2. - Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, în conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentara, dupa cum urmeaza:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul si descendentii de gradul I aflati în întretinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salariate sau nesalariate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor;
d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul din statele prevazute la lit. b).

 

Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) medici dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele prevazute la art. 2 lit. b) si, prin asimilare, medicii dentisti aflati în situatiile prevazute la art. 2 lit. c) si d);
b) stat membru de origine sau de provenienta - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
c) stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene.
(2) Prin titlu oficial de calificare în medicina dentara se întelege:
a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberata de catre o institutie de învatamant superior din domeniul medicinii dentare, acreditata din Romania;
b) certificatul de specialist în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
c) certificatul de medic specialist stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
d) certificatul de medic primar în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
e) certificatul de medic primar stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
f) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara, eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana;
g) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentara dobandite într-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. f) ori echivalate de Romania.

 

Art. 4. - (1) Titlurile oficiale de calificare în medicina dentara obtinute în afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în medicina dentara care au fost recunoscute de unul din aceste state.

 

Art. 5. - (1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sanatatii publice si a individului prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist din Romania.
(2) Natura acestor activitati încadreaza profesia de medic dentist în randul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitatile acordate de legislatia în vigoare.

 

Art. 6. - (1) În exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana. Independenta profesionala confera medicului dentist dreptul de initiativa si decizie în exercitarea actului medico-dentar si deplina raspundere a acestuia.(2) Medicul dentist nu este functionar public în timpul exercitarii profesiei, prin natura umanitara si liberala a acesteia.

 

Art. 7. - (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) În vederea accesului la una din activitatile de medic dentist si exercitiului acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati, în caz de prestare temporara de servicii, de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.

 

Art. 8. - (1) La primirea ca membru în Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, medicul dentist va depune urmatorul juramant:
"O data admis printre membrii profesiei de medic dentist: Ma angajez solemn sa-mi consacru viata în slujba umanitatii; Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate; Voi exercita profesia cu constiinta si demnitate; Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra; Voi pastra secretele încredintate de pacienti chiar si dupa decesul acestora; Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei de medic dentist. Colegii mei vor fi fratii mei; Nu voi îngadui sa se interpuna între datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala; Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la începuturile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitatii. Fac acest juramant în mod solemn, liber, pe onoare!"
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:
a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti în strainatate;
b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în Romania si care doresc sa profeseze;
c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în unul din aceste state si care solicita intrarea în profesie în Romania.
(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul în limba romana sau în una din limbile de circulatie din Uniunea Europeana.

 

 Art. 9. - (1) Profesia de medic dentist se exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art. 2 care îndeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare în medicina dentara;
b) nu se gasesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;
c) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sau sunt înregistrati la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania;
d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist.
(2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, exercita profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

 

Art. 10. - (1) Profesia de medic dentist se exercita în Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale însusite, dupa cum urmeaza:
a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog cu minimum 3 ani experienta profesionala, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii certificatului de medic specialist stomatologie generala si, respectiv, ai certificatului de medic primar stomatologie generala;
b) medic dentist specialist în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
c) medic dentist primar în una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Pana la însusirea experientei profesionale de minimum 3 ani, posesorii diplomei de medic stomatolog care la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu se afla în pregatire de rezidentiat, exercita activitatile profesionale în calitate de medici stomatologi.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare în medicina dentara si care exercita profesia în Romania.
(4) Medicii dentisti care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot desfasura activitati de medicina dentara conform pregatirii profesionale în sistemul national de asigurari sociale de sanatate sau/si în sectorul privat, fie ca angajati, fie ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica medico-dentara independenta sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare.

 

Art. 11. - Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumite în continuare
autoritati competente romane.

 

Sectiunea a II-a
Nedemnitati si incompatibilitati


Art. 14. - Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii în împrejurari legate de exercitarea profesiei de medic dentist si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.


Art. 15. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu:
a) calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;
b) calitatea de comerciant;
c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri;
d) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
e) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medico-dentare în defavoarea sanatatii pacientului sau în scop criminal.
(2) La solicitarea medicului dentist în cauza sau la sesizarea oricarei persoane sau autoritati/institutii interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituita pentru fiecare caz în parte si alcatuita din 3 medici dentisti primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate prevazuta la alin. (1) lit. a), b) sau e). În cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea starii de incompatibilitate.
(3) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si dreptul de exercitare a profesiei.
(4) În termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat sa anunte colegiul al carui membru este.

 

Sectiunea a III-a
Autorizarea exercitarii profesiei de medic dentist


Art. 16. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist se face, dupa obtinerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe baza autorizatiei de libera practica acordate de Ministerul Sanatatii, pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dupa care aceasta competenta trece în responsabilitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Autorizatia de libera practica are valabilitate pe toata durata de exercitare a profesiei în cazul în care nu intervin situatiile prevazute la art. 12 si 13 sau nu se produc abateri sanctionate de lege prin suspendarea sau retragerea dreptului de libera practica.
(3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se obtine pe baza urmatoarelor acte:
a) titlurile oficiale de calificare în medicina dentara prevazute de lege;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de sanatate;
d) declaratie pe proprie raspundere privind îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 si 15.
(4) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va comunica, din oficiu, în termen de 5 zile, Ministerului Sanatatii o copie a certificatului eliberat.
…………………………………………………………………………………………………………………………................
(6) În caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei de medic dentist si a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Accesul la activitatile de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 23.

Dentist.ro iti recomanda urmatoarele articole din stomatologie
 Codul deontologic al medicilor dentisti a fost adoptat de catre Adunarea generala nationala a Colegiului ...
 In perioada 23-25 aprilie, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania(CMDR), in colaborare cu Societatea Romana de ...
Targul International de tehnica si apartura medicala – MEDICA, editia a XVII-a, se va desfasura in perioada 14-17 ...
La sfarsitul lunii septembrie, au fost publicate in Monitorul Oficial deciziile 10 si 11 pe anul 2009 ale Colegiului ...
Spune-ti parerea!
Nume *
E-mail *
(nu va fi afisat pe site)
Website
Mesaj *
Doresc sa primesc noutati de la Dentist.ro!
Anti SPAM*
Ce spun altii:
qnlnbzf http://www.nolven.it/adidas-rick-owens-superstar-697.php http://www.grecigaione.it/adidas-zx-flux-blu-e-bianche-938.php http://www.agriturlasabbionara.it/061-jordan-7-black.htm http://www.2circolovimercate.it/scarpe-louboutin-bologna-234.htm http://www.studiolafratta.it/851-adidas-stan-smith-bianche-e-argento.htm Nike Bianche Alte Zalando Scarpe Prada A Basso Costo Converse All Star Bianche Amazon Scarpe Calcio Uomo Palladium Scarpe Prezzo
de la Richardot (22-07-2017 16:14)
blouson hiver napapijri zapatillas nike dunk mujer mercadolibre precio botas ugg peru ugg australia classic short boots grau adidas schlafanzug herren nike tech zwart dames nike dry squad voetbalbroek heren nike air sweater blue spyder logo jacket ralph lauren home la vall?e village tods taschen hamburg nike vomero 9 hombre adidas originals stan smith bold double sole nike t-shirt zwart jordan belfort net worth nike air max ltd 2 idealo gympen heren mbt masai schweiz nike bronze damen nike wmns air max 1 running julep liquid lime nike brasilia sporttas small roze decathlon kimono judo adidas kinder winterjacke adidas adidas superstar 2 dames 36 kurze adidas hose mit taschen nike zoom hyperrev 2016 betrue abercrombie femme soldes abercrombie pas cher short brede adidas schoenen nike skor mocka adidas light em up mbt schuhe wei? damen woolrich jassen dames maten nike flex ni?o nike hybrid short adidas originals plimcana nike atmos elephant release nike air max 95 greedy for sale ugg kensington womens boots moncler winterjas nep adidas superstar iridescent dubai blues adidas trainingshose 134 nike flyknit air max 2015 replica koers nike b nike air max 95 white blue adidas s76504 adidas stan smith blauw sale adidas gazelle vintage white green air jordan xx9 nikeid adidas superstar femme noir et blanc nike headquarter adidas supernova glide 7 boost recensione nike hypervenom phatal ii jacket nike dames nike air max 2016 navy nike air max 90 city pack 2015 adidas originals samba herren nike air max 1 essential suede kopen nike kunstgrasschoenen aanbieding botas de futbol nike doradas napapijri rainforest unisex adidas superstar maat 32 zwart nike air max zwart met groen dsquared wood she prezzo new balance ml574 fsb h?ga sneakers dam adidas flux schuhe adidas adidas condivo 14 adidas superstar wei? blau damen adidas pet damens adidas rosada roosendaal nike all black janoski dsquared sneakers herren nike kwazi action moncler muts kids air jordan spizike youtube nike air max ltd 3 premium nike sportswear air max thea - sneakers laag - obsidian/white roze nike sneakers partij moncler mutsen nike thea zilver precio nike flyknit lunar 2 nike blauwe sneakers nike wmns air max 1 ultra moire white advertising nike asics laufschuhe gel kayano 15 nike mercurial lite scheenbeschermers black volt black nike air max 90 tumblr black sac a dos north face jester uggs opsturen vanuit amerika nike joggingpak zwart tenis nike shox outlet nike flyknit air max zwart uggs laarzen nederland.com jordan shine adidas zx flux solar blue new balance 410 javari adidas zx flux black gold adidas stan smith que cambian de color nike zoom speed trainer 3 herren-trainingsschuh nike shox kopen antwerpen nike air max wit blauw nike huarache blue and orange nike air max vintage black nike free 5 bebe buty adidas superstar damskie opinie stan smith honeycomb copper air jordan 4 next release nike hurrache nike roshe one olive adidas gore tex shoes nike air max thea wmns 002 nike air max 1 replica china nike online bestellen sale nike trainingspak voetbalclub adidas zflux nike air max 90 mid wntr loden adidas superstar weiss 40 adidas superstars gold adidas sneakers dames grijs wit converse pro leather kaufen adidas tubular x asw nike free 3.0 v2 ebay nike gymtasje vente spyder ski adidas hiking schuhe damen nike air max liberty online bestellen nike woman converse keilabsatz preisvergleich adidas sport schoenen taschen von tods adidas conavy nike free run 2 womens black and pink deportivas zapatilla nike dunk precios adidas enfant scratch mbt outlet las rozas adidas sneakers white and green nike flyknit zoom adidas joggingst?ll air jordan ovo 10 adidas damian lillard 2 white adidas sir bag grau futurecraft adidas nike air max 1 amsterdam replica nike free run 4.0 junior nike zapatillas turquesa adidas stan smith boost pk camiseta nike sin mangas ralph lauren polo long sleeve thermal supra schuhe jungs nike air max revolution femme adidas 11nova sg nike free 4.0 v2 reduziert adidas mit spitze wei? jordan carver pornhub solde sur les new balance adidas stan smith baby nike reebok adidas performance badeschuhe kinder adidas distancestar opiniones north face dame vest zapatillas air force one chile offerte air max bambino adidas zx flux winter boots nike running italia nike free rn flyknit gris nike store bologna adidas ultra boost svart adidas neo lite chaussure femme puma creepers ciabatte mare uomo nike nike roshe run grey jordan 1 shattered backboard nike f??linge adidas adilette sale adidas stan smith brown sole asics lightweight schuhe nike groen heren nike air max 95 flywire air jordan 4 undefeated release date goedkoop sneakers kopen adidas stan smith dames kopen north face latest shoes nike internationalist black nike air max 90 olympic medal pack vetement barbour france adidas filiales adidas tuta verde adidas neo lite racer pink nike pumps high heels nike tag fleece dsquared leder daunenjacke pinker adidas anzug air max 2013 livestrong nike air hybrid 2 nike free rn 2017 essential nike huarache nm zalando nike free run 3 ext black supra de segunda mano magasin mbt belgium decimas adidas 10k nike shirts 2017 adidas superstar nere 34 scarpe adidas donna offerte adidas topanga black nike store london piccadilly camiseta adidas originals mujer roja thea nike air nike air safari black nike v?st herr adidas superstar meisje nike pegasus 32 zoom adidas schuhe damen sommer nike 2k3 torsion adidas system ugg maat nike free run 2 womens ebay puma trinomic solde adidas superstar vert kaki goedkope nike air max nederland nike air max light schuhe schwarz weiss rot nike shox schoenen dames korting adidas gloro personalisation nike air jordan 8 nike lunar force 1 sneakerboot - black white adidas clima 365 nike air max thea camel color superstar adidas heren converse chucks gr??e 26 uggs goedkoop amerika adidas samba amazon nike stageplaatsen nike air max 1 anniversary red nike air max footlocker uk nike shox scontate nike hyperbeast nike air ma the north face instagram veste the north face apex new balance en cuir jordan travel nike thea billig acheter puma chaussure france pas cher adidas vest sale dsquared2 online shop nederland hollister prix usa sapatilhas adidas michael jordan pictures adidas bianche nere adidas superstar foundation donna nike schoenen goedkope nike heren rood adidas adria ps femme montre puma prix nike fc foil nike schoenen legerprint adidas herren anzug nike mercurial victory v fg roze nike air max 1 mini swoosh white nike barcelona kit nike air max midnight blue nike trainingspak nieuwe collectie nike md runner blauw nike air presto utility sale nike air max 2017 33 amazon nike air zoom pegasus 31 jordan tandenstokers plastic zaalschoenen nike goedkoop adidas zx flux bodega nike tech vest dames nike legend tight super sale nike adidas daily ultra adidas nmd r1 white camo nike mogan adidas sneakers glitter adidas japanese adidas sl 72 leopard botas de futbol 7 nike nike zoom without a doubt adidas nmd frauen rosa haglofs orion ii adidas stan smith moscow aanbiedingen adidas schoenen dames asics aaron mt fur brown completini adidas bimbo nike size guide shoes adidas cover iphone 5 adidas nieuwe collectie 2015 adidas gazelle 39 nike air max 1 dames yeezy kanye west shoes adidas adidas superstar rosa dorado nike air max thea online bestellen nike drawing leggings adidas neo adidas blauvelt comprar adidas superstar mujer online nike tiempo rio iii nike new balance b?rn plantari adidas nike free run 3 hybrid womens nike air max nep herkennen nike free trainer aztec sporthandschoenen nike adidas white smoke nike 90 premium zapatillas nike skate nike hypervenom bronze hollister abercrombie jeans adidas running jacket billige nike free run norge nike comfort footbed stand up speak up nike nike downshifter bijenkorf nike air max dames ralph lauren rugby watches canada goose dame adidas seeley zwart adidas 350 yeezy adidas schoenen onderhoud nike classic hoodie michael kors schoenen gympen zapatillas nike dual sweat homme abercrombie and fitch adidas rugzak sale nike kobe bryant commercial nike air max online nz adidas yeezy calabasas powerphase sneakers asics trail lahar pronation adidas aliexpress adidas hose baumwolle nike tech fleece vest kids guantes nike frio nike airmax dames nike air max 90 001 wmns nike classic cortez leather ella uggs online kopen nike free 3.0 v2 schwarz rot nike jordan zip up hoodie nike air max 90 leather zalando nike free run maat 44 nike belgien scarpe adidas zx 750 nere jordan scarpe italia opinioni ugg boots sale men nike fleece windrunner nike kiss my airs nike air force grey pink adidas boost winter Related Articles
de la AlvinTaiff (22-07-2017 10:10)
Hello. And Bye.
de la XRumerTest (20-07-2017 05:28)
cruejxd http://www.rwpieters.nl/696-supra-winkel-rotterdam.html http://www.eltotaxi.nl/air-max-2016-428.php http://www.theloanarrangers.co.uk/adidas-flux-techfit-374.php http://www.somes.es/700-longchamp-bolsos-precio.php http://www.xivcongresoahc.es/gafas-de-sol-oakley-ferrari-299.php Dior Sneakers Heren Zapatillas Para New Balance 990 Hl Mannen Nikes Mizuno Lightning
de la Richardot (18-07-2017 12:01)
As a core point guard, garage and also other three split the difference is that she is the team attract and organizer. In various other words, he can't resemble novak on the perimeter around expecting kd shoes someone else to allow him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer allows objects, and to time, after statistics, novak found this season hit 3-pointers, 149, 146 is usually a teammate's pass and strike; Three-point shots hit the second more this season Ryan - Anderson isn't a exception, he hit curry shoes with 213, has 206 utilizes your friend's passing. The garage He every one of the 3-pointer this season, you will find 105 of 3 is just not sending (272), quite simply, is to create opportunities, nasty sto vote. This trick inside team's star, such seeing that flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because somebody errs, physical strength ingestion, to the number of that time period few, and the hit ratio just isn't high. But obviously is usually an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times seriously isn't assists quantity highest inside alliance,stephen curry shoes even better than lebron James thrown straight into more all 3-pointers, and the shooting is in a new league all five these kinds of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), both quality and quantity. Considered together, the three points in order to thrown into space isn't an easy thing, must have the forty percent three-point shots ought to create his own images, this how tired! By far the most precious is, no make a difference when and where, and how to make moves, garage has an increased percentage. It is no wonder which the manager of the a warrior when Bob myers recently told the Associated Push said: "as long while it's garage, to have the ball is reasonable. inch. Tag: kyrie irving shoes kyrie 2 shoes adidas zx flux adidas terrex asics gel kayano adidas iniki vans shoes new balance shoes asics shoes Lebron soldier 11 michael jordan shoes puma fenty kyrie 1 shoes adidas nmd xr1 john wall shoes rose 7 kyrie 2 kyrie irving shoes yeezy shoes
de la BobbyRer (15-07-2017 09:45)
vzdburf http://www.vom-eulenloch.de/nike-flyknit-air-max-sale-762.htm http://www.fulchiron.fr/312-ray-ban-matte.html http://www.neoverona.se/192-puma-creepers-velvet.html http://www.hotel4alle.de/nike-air-force-fly-199.aspx http://www.learn-german-faster.de/402-jordan-weiƟ-damen.php Jordan 4 Retro Og Nmd Runner Grey Timberland Boots Lila Superstar Adidas Farben Nike Flyknit Lunar
de la Scotthuple (09-07-2017 09:23)
20170707 leilei3915

oakley sunglasses

valentino outlet store

air jordan shoes

polo outlet

lebron james shoes

nfl jerseys

pandora bracelet

polo ralph lauren pas cher

christian louboutin outlet

cheap jordans

air jordan 4

ralph lauren

polo ralph lauren

coach factory outlet

ralph lauren uk

polo outlet

canada goose jackets

cheap nhl jerseys

adidas yeezy boost

polo ralph lauren outlet

fred perry polo

ed hardy outlet

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

polo ralph lauren

adidas yeezy shoes

polo ralph lauren

adidas outlet

ralph lauren polo

lebron shoes

fitflops sale

coach outlet

coach factory outlet online

ray bans sunglasses outlet

ralph lauren uk

ugg boots

fitflops sale clearance

lacoste shoes

canada goose outlet

nike shoes outlet

ralph lauren uk

longchamp outlet store

michael kors outlet online

michael kors handbags clearance

canada goose outlet

ralph lauren outlet

ralph lauren uk

ralph lauren

polo ralph lauren

nike shoes

nike trainers

coach outlet store online

michael kors handbags

michael kors outlet

cheap jordans

ray ban

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet

true religion outlet store

pandora jewelry outlet

air jordan shoes

adidas yeezy shoes

fred perry clothing

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet online

oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

coach factory outlet

ray ban sunglasses on sale

nike shoes

lacoste clothing

ed hardy clothing

michael kors outlet online

oakley sunglasses

true religion jeans

air jordan retro

coach outlet store online

mbt shoes

kate spade handbags

michael kors handbags

ralph lauren outlet

michael kors outlet

coach outlet online

canada goose

christian louboutin outlet

mulberry uk

kate spade handbags

oakley sunglasses wholesale

cheap nike shoes

michael kors outlet

polo ralph lauren

christian louboutin sale

michael kors outlet online

mcm backpack

coach factory outlet

ralph lauren

ralph lauren uk

prada outlet store

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet

adidas shoes

coach outlet online

pandora jewelry

nike shoes

kate spade outlet store

canada goose jackets

cheap ray ban sunglasses

cheap jordans for sale

mbt outlet

oakley sunglasses wholesale

giuseppe zanotti outlet

kate spade handbags

valentino shoes

cheap oakley sunglasses

longchamp outlet

nike shoes for men

fred perry polo shirts

mont blanc outlet

cheap oakley sunglasses

cheap ray bans sunglasses

true religion jeans

kate spade bags

jordan retro

adidas shoes for women

cheap oakley sunglasses

polo outlet

michael kors outlet

tory burch outlet

christian louboutin shoes

nike outlet store

giuseppe zanotti shoes

pandora outlet store

canada goose outlet

kate spade outlet store

ugg boots

uggs outlet

coach outlet online

yeezy boost 350

polo ralph lauren outlet online

longchamp outlet online

cheap uggs

michael kors outlet

hermes outlet

mulberry handbags

ugg boots

lunette ray ban

michael kors outlet online

coach outlet

michael kors outlet online

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

michael kors outlet clearance

asics outlet

michael kors outlet clearance

coach outlet online

adidas outlet

polo shirts

coach outlet store online

oakley sunglasses wholesale

longchamp

oakley sunglasses

oakley sunglasses wholesale

michael kors handbags sale

tory burch outlet

coach outlet clearance

pandora rings

nike factory outlet

coach outlet store online

cheap oakley sunglasses

yeezy boost

prada outlet online

michael kors outlet online

ralph lauren

ugg boots

kate spade outlet

canada goose outlet

ugg outlet

christian louboutin shoes

polo ralph lauren

ray ban sunglasses for men

nike shoes

fitflops outlet

oakley sunglasses

christian louboutin uk

nhl jerseys

coach outlet store online

mlb jerseys

ray ban sunglasses

adidas nmd

ralph lauren uk

ray ban pas cher

oakley sunglasses outlet

nike outlet

adidas outlet online

coach outlet

adidas yeezy

oakley sunglasses

coach outlet

adidas outlet store

nike outlet store

ralph lauren uk

coach outlet

yeezy boost 350 v2

fitflop sandals

ralph lauren outlet

nike outlet

christian louboutin sale

michael kors outlet online

kate spade purses

longchamp handbags

coach outlet online

vintage nhl jerseys

true religion jeans

michael kors handbags

true religion jeans sale

coach factory outlet

coach factory outlet

prada outlet store

nike shoes

canada goose outlet

lacoste polo

ralph lauren

ralph lauren outlet

michael kors outlet store

mbt shoes outlet

cheap jerseys wholesale

pandora outlet online

cheap authentic nba jerseys

coach outlet online coach factory outlet

oakley sunglasses wholesale

polo ralph lauren

christian louboutin shoes

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

polo outlet

adidas yeezy shoes

mont blanc outlet

mont blanc pens

true religion outlet store

nike air jordan 4

canada goose jackets

christian louboutin shoes

mlb jerseys

ed hardy

mont blanc pens for sale

ralph lauren outlet

yeezy boost

pandora jewelry

ralph lauren polo

ray ban sunglasses

cheap mlb jerseys

michael kors outlet

coach factory outlet

fitflops clearance

polo ralph lauren

canada goose outlet

michael kors outlet stores

coach factory outlet

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet

adidas yeezy shoes

nba jersey

cheap uggs

nike outlet store

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

nike shoes outlet

mont blanc outlet

coach outlet

hermes belts outlet

michael kors

cheap jordan shoes

michael kors outlet clearance

cheap oakley sunglasses

pandora charms

ralph lauren shirts

fred perry clothing

cheap ray bans

ralph lauren polo

canada goose

ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

mcm outlet

prada outlet

polo ralph lauren

mont blanc

ralph lauren

polo ralph lauren

oakley sunglasses

coach outlet store online

ray ban sunglasses wholesale

michael kors outlet clearance

ugg outlet

mlb jerseys

oakley sunglasses for men

coach factory outlet

coach factory outlet

coach outlet

ugg boots

coach outlet

coach outlet online

true religion outlet

michael kors outlet online

puma shoes

ray ban sunglasses

adidas shoes for men

ray ban sunglasses outlet

canada goose

cheap ugg boots

cheap ugg boots

kate spade outlet online store

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

yeezy shoes

nike outlet store

kate spade outlet online

coach outlet online

polo outlet

michael kors outlet

polo ralph lauren outlet online

adidas outlet online

cheap oakley sunglasses

moncler outlet

ralph lauren polo

nike shoes

hermes birkin

coach outlet store online

ralph lauren shirts

mont blanc pens

ray ban sunglasses

fitflop sandals

ugg outlet online

fitflops sale

pandora jewelry

air jordan 4 retro

michael kors outlet online

asics running shoes

ralph lauren outlet

michael kors outlet

mont blanc pens

polo outlet

true religion outlet

mbt outlet

polo ralph lauren outlet online

canada goose jackets

coach outlet online

polo ralph lauren

lacoste shirts

true religion outlet

giuseppe zanotti sneakers

fred perry polo shirts

true religion outlet online

fitflops sale clearance

true religion

mont blanc outlet

pandora jewelry sale

coach outlet online

nike outlet store

cheap nfl jerseys

coach outlet

mbt shoes

oakley sunglasses wholesale

canada goose

tory burch outlet

michael kors handbags

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

mulberry bags

canada goose outlet

cheap mlb jerseys

nike outlet

coach outlet

polo ralph lauren

michael kors outlet online

valentino shoes

pandora bracelet

cheap jordans

ralph lauren polo shirts

fitflop sale

coach outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

polo ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

nike shoes for men

ugg outlet

nike outlet

coach factory outlet

cheap mlb jerseys

valentino outlet

michael kors outlet

yeezy boost 350

kate spade outlet

canada goose outlet store

nike shoes

fred perry outlet

christian louboutin outlet

michael kors outlet online store

michael kors outlet clearance

cheap oakley sunglasses

mont blanc pens

true religion outlet

polo outlet

jordan retro shoes

coach outlet online

valentino outlet

fitflops sale clearance

polo ralph lauren

ralph lauren uk

prada outlet

ray ban sunglasses

kate spade bags

fred perry polo

polo shirts

coach factory outlet

ralph lauren pas cher

michael kors outlet online

valentino outlet store

michael kors outlet online

oakley sunglasses

mlb jerseys wholesale

adidas yeezy

christian louboutin

jordan shoes

michael kors outlet online

cheap jordans for sale

fred perry

prada outlet stores

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

polo ralph lauren outlet online

canada goose jackets

coach outlet store online

coach factory outlet

polo ralph lauren outlet

cheap nba jersey

fred perry shirts

puma outlet

pandora charms

polo ralph lauren outlet

pandora jewelry

uggs outlet

moncler outlet online

coach outlet online

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

cheap jordans

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets

mbt shoes clearance outlet

lacoste outlet

ray ban sunglasses outlet

ralph lauren

polo outlet

cheap jerseys

michael kors outlet

nike outlet

air jordan shoes

christian louboutin

mont blanc

coach outlet

coach outlet online

cheap ray ban sunglasses

canada goose

hermes outlet

ralph lauren

cheap ugg boots

adidas yeezy boost

polo ralph lauren outlet

adidas outlet store

fitflops sale clearance

nike shoes on sale

moncler outlet

cheap oakley sunglasses

oakley sunglasses

asics shoes

coach outlet online

canada goose

pandora outlet

cheap uggs

mcm bag

oakley sunglasses wholesale

oakley sunglasses wholesale

polo outlet

longchamp outlet

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

polo outlet

mlb jerseys wholesale

adidas nmd r1

coach outlet

canada goose jackets

michael kors outlet store

coach factory outlet

polo ralph lauren

ralph lauren outlet

pandora outlet

michael kors outlet

nike shoes for women

oakley sunglasses wholesale

cheap jordan shoes

michael kors outlet

michael kors outlet

de la leilei3915 (07-07-2017 12:27)
nwicalv http://www.creagraphie.fr/321-basket-adidas-zx-flux-homme.html http://www.ChaussureAdidasonlineoutlet.fr/638-adidas-stan-smith-aliexpress.htm http://www.ChaussureAdidasonlineoutlet.fr/158-adidas-stan-smith-vert-femme.htm http://www.leighannelittrell.fr/adidas-neo-femme-aw4746-699.html http://www.histoiresdinterieur.fr/adidas-boost-2-atr-test-469.html Adidas Boost Golf Test Adidas Zx Flux Bronze Femme Adidas Stan Smith Og Primeknit Adidas F50 Schwarz Leder Adidas Neo Hoops Low
de la Thomasbiob (03-07-2017 03:52)
iatfqst http://www.cheap-laptop-battery.co.uk/493-adidas-stan-smith-superstar.htm http://www.rwpieters.nl/371-mizuno-loopschoenen-heren.html http://www.elisamurciaartengo.es/jordan-12-tenis-901.php http://www.elisamurciaartengo.es/jordan-ray-allen-2014-402.php http://www.auto-mobile.es/138-adidas-futsal-2016.php Adidas Superstar Original Gorras Mitchell Adidas Neo Silver Shoes Vans Skate Nike Air Max 1 Oranje
de la CurtisRum (01-07-2017 23:39)
elnfhdt http://www.abovenet.co.uk/oakley-jupiter-squared-vr46-review-oakley-jupiter-squared-vs-jupiter.html http://www.abovenet.co.uk/oakley-ca-suicide-on-tv-oakley-ca-suicide-options.html http://www.abovenet.co.uk/oakley-2-0-bag-oakley-icon-backpack-2-0-review.html http://www.abovenet.co.uk/oakley-store-entrance-locksets-oakley-store-entrance-loan.html http://www.abovenet.co.uk/oakley-flak-2-0-rio-olympics-oakley-flak-2-0-red-temple.html ray ban optical glasses uae oakley icon 5 pocket oakley prescription sunglasses 2016-2017 printable calendar oakley vault bags 5th ray ban carbon fibre aviators
de la Thomasbiob (29-06-2017 12:10)
Echipa Dentist.ro nu-si asuma responsabilitatea juridica pentru parerile exprimate in rubrica "Comentarii articole".